Back

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Výklad pojmov
  1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
   1. Cena je cena Produktov a Služieb uvedená priamo v ponuke konkrétneho Produktu alebo Služby na Portáli. Cena Produktu alebo Služby je Užívateľovi vždy oznámená vopred v presnej a konečnej výške. K Cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnych platných právnych predpisov. Prípadné osobitné náklady spojené s využívaním Produktov a Služieb budú Užívateľovi vopred v zrozumiteľnej forme oznámené.
   2. Highgate Group je skupina týchto spoločností:
   3. Obchodné meno

    IČO

    Sídlo

    Highgate Law & Tax s. r. o.

    51 477 262

    Grösslingová 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

    Highgate Accounting s. r. o.

    52 822 982

    Highgate Courses s. r. o.

    50 399 675

    Highgate Investment Funds s. r. o.

    51 733 137

    Highgate Corporate Tax s. r. o.

    54 434 882

    Majerníkova 1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

    Highgate Management s. r. o.

    44 138 148

    Highgate Finance s. r. o.

    50 458 981

    Kresánkova 7C, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

   4. Highgate Law & Tax s. r. o. je advokátska kancelária, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Oprávnenie advokátskej kancelárie poskytovať právne služby vzniklo zápisom do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
   5. Konferencia je odborné podujatie s osobnou účasťou jeho poslucháčov, zamerané na zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na danú oblasť vzdelávania, so širokou účasťou teoretických a praktických pracovníkov, ktoré sa zameriava na vyjadrenie stanovísk k rozličným aspektom odbornej problematiky.
   6. Konzultácia je 60 minútová odborná konzultácia k základným alebo komplexnejším daňovo-právnym otázkam, ktorú pre Poskytovateľa odborne zabezpečuje advokátska kancelária Highgate Law & Tax s. r. o.
   7. Obsah Portálu je textový obsah, vizualizácia, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, dizajn, ochranná známka, všetky vyobrazenia a všetky databázy tvoriace obsah Portálu. Obsah Portálu tvoria najmä odborné články, legislatívne úpravy, video Školenia, odborné materiály a ponuky ďalších Produktov a Služieb, ktoré môžu byť poskytované aj prostredníctvom tretích strán (napr. YouTube).
   8. On-line Produkty a Služby On-line Produkty alebo Služby sú produkty a služby poskytované zo strany Poskytovateľa on-line prostredníctvom Portálu, alebo prostredníctvom platformy YouTube, ktorými sú najmä odborné články, komentované znenia právnych predpisov, návody, príručky, vzorové zmluvy a podania, interaktívne praktické pomôcky alebo iné On-line Produkty a Služby, ktoré tvoria Obsah Portálu. Ich bližšia špecifikácia je dostupná na Portáli.
   9. Portál je webový portál highgate.sk, ktorého obsah tvorí Obsah portálu vložený Poskytovateľom.
   10. Poskytovateľ je spoločnosť Highgate Courses s. r. o., so sídlom: Grösslingová 5, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 50 399 675, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 112549/B, ktorá je v rámci Highgate Group zodpovedná za prevádzkovanie Portálu a zároveň je aj poskytovateľom Produktov a Služieb prostredníctvom Portálu.
   11. Produkty a Služby Produkty alebo Služby sú On-line Produkty a Služby, Školenia, Konferencie, Webináre, Konzultácie, video konferencie, odborné články, elektronické knihy resp. e-books, komentované znenia právnych predpisov a ostatný Obsah Portálu a iné Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom Portálu, alebo také, na ktoré Portál priamo odkazuje.
   12. Reklamačný poriadok sú podmienky reklamácie vád zo strany Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľ, a spôsob vybavenia reklamácie zo strany Poskytovateľa, ktorý je prístupný na Portáli.
   13. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
   14. Školenie je odborné podujatie s osobnou účasťou jeho poslucháčov poskytované formou živého on-line vysielania v reálnom čase, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky čí série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredné na danú oblasť vzdelávania a ktorého cieľom je odovzdanie teoretických a praktických vedomostí jeho poslucháčom.
   15. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá užíva, využíva alebo žiada Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom.
   16. Video konferencia je Konferencia, na ktorej sa poslucháči zúčastňujú na diaľku prostredníctvom určeného webového rozhrania alebo on-line aplikácie.
   17. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.
   18. Webinár je Školenie, na ktorom sa poslucháči zúčastňujú na diaľku prostredníctvom určeného webového rozhrania alebo on-line aplikácie.
   19. YouTube znamená on-line službu/platformu youtube.com poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, spoločnosť založená a fungujúca podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, prostredníctvom ktorej môžu byť Užívateľom sprístupnené nahrávky Odborných podujatí.
   20. Zmluva je zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom, predmetom ktorej je poskytovanie Produktov a Služieb.
 2. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto VOP vydáva Poskytovateľ s cieľom úpravy podmienok a pravidiel využívania Produktov a Služieb prostredníctvom Portálu. Tieto VOP sú záväzné pre Poskytovateľa a všetkých Užívateľov v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú.
  2. Highgate Law & Tax s. r. o. poskytuje právne služby na základe mandátnych zmlúv uzatvorených s Užívateľmi, v súlade s príslušnými predpismi, najmä ustanoveniami Zákona o advokácii a stavovskými predpismi SAK (viac na www.sak.sk). Advokátska kancelária zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom advokácie v zmysle Zákona o advokácii a v súlade s uzatvorenou mandátnou zmluvou. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke advokátskej kancelárie a v súvislosti s výkonom advokácie, a to na základe poistnej zmluvy č. 610/645384-3 uzatvorenej s poisťovateľom Wustenrot poisťovňa, a.s. Limit poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia (v trvaní jeden rok), predstavuje 1.500.000 EUR/ jeden advokát. Sťažnosti alebo reklamácie na služby advokátskej kancelárie je možné podať na adrese jej sídla alebo na SAK.
  3. Highgate Accounting s. r. o. poskytuje služby účtovníctva a daňové poradenstvo na základe zmlúv o poskytovaní účtovných a poradenských služieb.
  4. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Užívateľ svoj súhlas s VOP vyjadruje používaním Portálu. Ak akákoľvek osoba nesúhlasí s VOP, je povinná zdržať sa používania Obsahu Portálu.
  5. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom Produkty a Služby na základe Zmluvy a týchto VOP.
  6. Obsah Portálu je chránený právami duševného vlastníctva, autorskými právami, rovnako aj právami na ochranu obchodného mena a právami na ochranu ochranných známok. Poskytovateľ je jediným výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva Obsahu Portálu, pričom je oprávnený udeľovať súhlas s výkonom práv duševného vlastníctva súvisiacich s obsahom portálu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

   Neoprávnené použitie Obsahu Portálu ktoroukoľvek osobou na iných webových portáloch bez písomného súhlasu Poskytovateľa môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má Poskytovateľ nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré mu vyplývajú z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

  7. V prípade použitia Obsahu Portálu na iných webových portáloch bez písomného súhlasu Poskytovateľa, má Poskytovateľ oprávnenie požadovať zničenie všetkých materiálov, ktoré boli na tomto základe použité a vytvorené inými webovými portálmi a to na náklady a zodpovednosť osoby, ktorá neoprávnene použila Obsah Portálu.
  8. Uzatvorením Zmluvy sa stávajú tieto VOP ich neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre zmluvné strany, a to vždy v ich aktuálnom znení.
 3. Registrácia a platobné podmienky
  1. Užívateľ je oprávnený objednať alebo zakúpiť si prostredníctvom Portálu Produkty a Služby prostredníctvom objednávok adresovaných Poskytovateľovi (ďalej len „Objednávka“).
  2. Odoslaná Objednávka je pre Užívateľa záväzná a považuje sa za návrh na uzatvorenie Zmluvy. O potvrdení prijatia Objednávky a jej akceptácii zašle Poskytovateľ Užívateľovi potvrdzujúci e-mail. Zmluva podľa týchto VOP sa považuje za uzatvorenú okamihom odoslania akceptácie Objednávky Poskytovateľom a v prípade, ak Užívateľ zvolí platbu za Produkty a Služby prostredníctvom elektronického platobného systému umiestneného na Portáli, považuje sa Zmluva podľa týchto VOP za uzavretú okamihom prijatia platby na účet Poskytovateľa.
  3. Ak pri zaslaní Objednávky Užívateľ nezvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém, Poskytovateľ po prijatí Objednávky vystaví a zašle Užívateľovi faktúru na sumu zodpovedajúcu Cene za dodanie alebo poskytnutie Produktov a Služieb, v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a to elektronicky na adresu uvedenú Užívateľom, s čím Užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu za poskytovanie Produktov a Služieb včas, a to najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na príslušnej faktúre. Súhlas so zaslaním riadnej faktúry v elektronickej podobe môže Užívateľ odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa.
  4. V prípade, že Užívateľ zvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém umiestnený na Portáli, odplata za Produkty a Služby sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej sumy vyfakturovanej v príslušnej faktúre na účet Poskytovateľa.
  5. Za deň zaplatenia / platby Ceny sa rozumie ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet Poskytovateľa. Za účet Poskytovateľa sa na účely týchto VOP považuje aj účet zriadený Poskytovateľovi u dodávateľa elektronického platobného systému.
  6. V prípade ak Cena Produktov a Služieb uvedená na faktúre nebude pripísaná na bankový účet Poskytovateľa riadne a včas, Objednávka, resp. už uzatvorená Zmluva sa k prvému dňu omeškania so zaplatením v celom rozsahu ruší. Poskytovateľ nie je povinný dodať objednaný Produkt alebo Službu až kým zaň nie je Cena riadne zaplatená.
  7. Ak v prípade dôvodov na strane Užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovania objednaného alebo zakúpeného Produktu a Služby, v dôsledku čoho bude navýšená Cena, zaväzuje sa Užívateľ túto zvýšenú Cenu, vrátane nákladov, ktoré Poskytovateľovi s takouto zmenou vznikli, platiť odo dňa vykonania zmeny v rozsahu poskytovaných Produktov alebo Služieb zo strany Poskytovateľa.
 4. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa
  1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude Portál meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jeho dobré meno alebo dobré meno Highgate Group. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku Portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia Portálu a Poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných Užívateľoch ani prihlasovacie mená alebo heslá ostatných Užívateľov. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy uzatvorenej s Užívateľom odstúpiť v súlade s čl. 10 VOP. Užívateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy Poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nevyužiť Obsah Portálu poskytovaný Poskytovateľom k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia Služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi. V prípade porušenia týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstránenie obsahu zverejneného Užívateľom, k okamžitému zastaveniu poskytovania Online Produktov a Služieb, alebo k zablokovaniu prístupu tohto užívateľa k Obsahu Portálu. V prípade, ak by zo strany Poskytovateľa došlo k zablokovaniu prístupu k Obsahu Portálu, končí týmto automaticky zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom založený na základe Zmluvy.
  2. Užívateľ nedisponuje oprávnením na poskytovanie, postúpenie, prenajímanie, požičiavanie, ani na iné poskytovanie povolenia na prístup k Obsahu Portálu tretím osobám, či už úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne, a to bez predchádzajúce písomného súhlasu Poskytovateľa.
  3. Užívateľ súhlasí, aby Poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa Produkty a Služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
  4. Užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
   1. pri používaní Portálu sú uplatňované rovnaké pravidlá, či už morálne, etické alebo aj právne, ktoré sú rovnako uplatňované pri akejkoľvek inej forme verejného a verejne prístupného stretávania sa v rámci určitej spoločnosti,
   2. obsah Portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu;
   3. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na Portáli reklamu, a to aj kontextovo cielenú;
   4. Poskytovateľ je oprávnený prestať prevádzkovať Portál úplne, túto skutočnosť je však Poskytovateľ povinný písomne oznámiť Užívateľovi, a to elektronicky prostredníctvom Portálu, minimálne 30 dní pred skončením prevádzkovania Portálu.
  5. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania Online Produktov a Služieb podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie Poskytovateľom v súlade s Reklamačných poriadkom. Poskytovateľ odstráni tieto vady poskytovania On-line Produktov a Služieb v súlade s jednotlivými ustanoveniami Reklamačného poriadku.
  6. Tieto VOP ďalej obsahujú jednotlivé podmienky poskytovania Produktov a Služieb zo strany Poskytovateľa pre Užívateľa, pričom tieto sa ďalej rozdeľujú nasledovne:
   1. On-line Produkty a Služby;
   2. Školenia a Konferencie;
   3. Webináre a Video konferencie.
  7. Poskytovateľ zabezpečí dodanie objednaného produktu alebo služby v nasledovných lehotách:
   1. On-line Produkty a Služby – objednaný prístup bude aktivovaný v lehote do 48 hodín odo dňa prijatia úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa;
   2. Školenia a Konferencie – budú poskytnuté v termíne uskutočnenia daného Školenia alebo Konferencie uvedenom v pozvánke, ktorú Poskytovateľ zašle užívateľovi bez zbytočného odkladu po prijatí úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa;
   3. Webináre a Video konferencie – budú poskytnuté v termíne uskutočnenia daného Webináru alebo Video konferencie uvedenom v pozvánke, ktorú Poskytovateľ zašle užívateľovi bez zbytočného odkladu po prijatí úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa, alebo budú užívateľovi poskytnuté do 48 hodín od prijatia úhrady Ceny Webinára alebo Video konferencie v plnej výške na účet Poskytovateľa.
  8. Zmeny poskytovania Produktov a Služieb a zmenu týchto VOP zároveň s dátumom účinnosti nových VOP budú Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na Portáli alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Užívateľa.
  9. Ak Užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Produktov a Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 5. Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa za vady a za škody
  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
   1. informácie poskytnuté a sprístupnené v On-line Produktoch a Službách nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
   2. ak sú informáciami v zmysle predchádzajúceho bodu právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
   3. nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť Užívateľom používaného internetového pripojenia;
   4. prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na Portáli, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia Užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia Užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje;
   5. informácie uvedené v On-line Produktoch a Službách sú aktuálne ku dňu ich zverejnenia na Portáli, pričom nemusia byť aktuálne ku dňu ich dodania v dôsledku následných legislatívnych zmien príslušných právnych predpisov.
  2. 5.2 Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné používanie Produktov a Služieb v osobnom počítači alebo mobilnom zariadení je potrebné minimálne nasledovné vybavenie:
   1. počítač alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet;
   2. aktualizovaný internetový prehliadač, v ktorom musia byť minimálne povolené funkcie: javascript a cookies;
   3. prehliadač dokumentov PDF;
   4. emailové konto.
  3. Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania On-line Produktov a Služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania On-line Produktu alebo Služby v súlade s VOP.
  4. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania Online Produktov a Služieb podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie Poskytovateľom v súlade s Reklamačných poriadkom. Poskytovateľ odstráni tieto vady poskytovania On-line Produktov a Služieb v súlade s jednotlivými ustanoveniami Reklamačného poriadku.
 6. On-line Produkty a Služby
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi On-line Produkty a Služby.
  2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom možnosť používať On-line Produkty a Služby, a to buď bezplatne alebo za odplatu.
  3. Užívatelia majú prístup k On-line Produktom a Službám na základe Zmluvy, a to v rozsahu:
   1. vybraného, objednaného a zaplateného jednotlivého On-line Produktu alebo Služby v súlade s ponukou On-line Produktov a Služieb zverejnených na Portáli;
   2. voľne dostupného Online Produktu alebo Služby poskytovaného bezodplatne.
  4. On-line produkty a služby za odplatu sú poskytované na základe zakúpenia konkrétneho On-line Produktu alebo Služby.
  5. Zmluva na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi On-line Produkty a Služby, sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  6. Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, , ktorá začína plynúť nasledujúci deň po jej doručení druhej zmluvnej strane, písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo iným spôsobom uvedeným v článku 10 týchto VOP.
 7. Školenia, Konferencie, Webináre, Video konferencie a konzultácie
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom na základe Objednávky Školenia, Konferencie, Webináre a Video konferencie (ďalej tiež len „Odborné podujatie“) a to:
   1. bezodplatne na základe záväzne odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom, alebo
   2. za odplatu na základe záväzne odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom a v súlade s uzavretou Zmluvou podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka alebo Zmluvou podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  2. Poskytovateľ poskytuje pre Užívateľov prístup k digitálnemu obsahu, ktorý tvoria nahrávky Odborných podujatí. Prístup k nahrávkam Odborných podujatí poskytuje Poskytovateľ ním zvoleným spôsobom na základe záväznej odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom a tomu nadväzujúcemu uzavretiu Zmluvy, ktorej súčasťou je udelenie licenčného oprávnenia na použitie danej nahrávky Odborného podujatia, a to buď
   1. bezodplatne; alebo
   2. za odplatu.
  3. Na základe záväznej Objednávky podľa čl. 7.1 písm. a) a b) a čl. 7.2 písm. a) a b) Poskytovateľ pre Užívateľa zabezpečí účasť na Odbornom podujatí alebo poskytne prístup k nahrávke Odborného podujatia tak, že zašle Užívateľovi na emailovú adresu uvedenú v Objednávke pozvánku, v závislosti od konkrétneho Produktu s bližšími informáciami o:
   1. mieste, čase a programe Školenia alebo Konferencie; alebo
   2. on-line platforme, na ktorej sa uskutoční Webinár alebo Video konferencia s poskytnutím potrebných inštrukcií pre prihlásenie sa do Webináru alebo Video konferencie v čase jej konania; alebo
   3. sprístupnení nahrávky Odborného podujatia s uvedením miesta jej sprístupnenia (i) na Portáli, (i) alebo na platforme YouTube, (iii) alebo iným užívateľsky vhodným spôsobom, a zároveň o inštrukciách a prístupových údajoch pre prístup k predmetnej nahrávke Odborného podujatia.
  4. Objednávky účasti na Odbornom podujatí sú Poskytovateľom evidované v poradí, v akom mu boli doručené, a to až do úplného obsadenia kapacity príslušného Odborného podujatia. Uzávierka Objednávok na účasť na Odbornom podujatí je 48 hodín pred konaním príslušného Odborného podujatia, ak pre konkrétny prípad nie je v oznámení o konaní Odborného podujatia zverejnenom na Portáli uvedené inak. Objednávky doručené Poskytovateľovi po termíne uzávierky Poskytovateľ nie je povinný prijať.
  5. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať akúkoľvek Objednávku na účasť na Odbornom podujatí bez udania dôvodu.
  6. Cena za účasť na Odbornom podujatí sa určí podľa počtu osôb, pre ktoré sa účasť na Odbornom podujatí objednáva. Cena je priamo uvedená v ponuke príslušného Odborného podujatia.
  7. Cena za udelenie prístupu k nahrávkam Odborných podujatí je priamo uvedená v ponuke príslušného Odborného podujatia resp. nahrávky Odborného podujatia.
  8. Užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
   1. počas jeho účasti na Odbornom podujatí sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými zo strany Poskytovateľa;
   2. v súvislosti s používaním nahrávky Odborného podujatia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá, ako aj pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
   3. bude dodržiavať (i) podmienky zmluvného vzťahu s Poskytovateľom založeného Zmluvou, (ii) tieto VOP, (iii) ako aj právne predpisy a pokyny Poskytovateľa.
  9. Užívateľ sa zaväzuje úplne, správne a pravdivo vyplniť pri objednaní účasti na Odbornom podujatí pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávacom formulári prostredníctvom Portálu.
  10. Účastník Odborného podujatia berie na vedomie, že na Odbornom podujatí resp. počas Odborného podujatia je zakázané vykonávanie akýchkoľvek obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov účastníkom, a to čo i len časti Odborného podujatia. Každý jednotlivý účastník Odborného podujatia sa zaväzuje tento zákaz rešpektovať. Porušenie tohto zákazu niektorým účastníkom Odborného podujatia oprávňuje Poskytovateľa vykázať dotyčného účastníka z miesta konania Odborného podujatia a neumožniť mu ďalšiu účasť na Odbornom podujatí, a to bez akéhokoľvek nároku takéhoto účastníka a/alebo užívateľa na náhradu alebo vrátenie Ceny Odborného podujatia voči Poskytovateľovi.
  11. Účastník Odborného podujatia berie na vedomie, že z Odborného podujatia môže Poskytovateľ vykonať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam vrátane ním položených otázok, pripomienok, komentárov v rámci priebehu Odborného podujatia a že tieto záznamy môže Poskytovateľ zverejniť na Portáli alebo iných partnerských stránkach/portáloch prevádzkovaných Poskytovateľom.
  12. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi všetky potrebné informácie a oboznamuje ho o zmenách súvisiacich s konaním alebo sprístupnením Odborného podujatia.
  13. V prípade, že prístup Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy Portálu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia, a to najmä v prípade nutnej správy Portálu, jeho údržby a opravy, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi alebo jeho súhlasu, avšak len na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a / alebo opravy.
  14. V prípade, že prístup Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube, Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie prístupu Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia, ak je toto obmedzenie spôsobené pravidelnou údržbou platformy tretej strany resp. technickým výpadkom predmetnej platformy tretej strany, nad ktorými Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu. V prípade, že je prístup k nahrávke Odborného podujatia zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube je Užívateľ povinný oboznámiť sa s podmienkami používania platformy/služby YouTube, dostupnými TU na tejto webovej stránke https://www.youtube.com/static?template=terms.
  15. V prípade, že prístup Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube a ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa platformy YouTube dôjde k permanentnému resp. trvalému obmedzeniu resp. zastaveniu prístupu Užívateľa k nahrávke Odborného podujatia pôvodne sprístupnenej cez platformu tejto tretej strany, zaväzuje sa Užívateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa a Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní odkedy sa o predmetnej skutočnosti dozvedel) poskytnúť alternatívny prístup k predmetnej nahrávke Odborného podujatia, či už prostredníctvom platformy Portálu, alebo iným užívateľsky primeraným spôsobom, pričom Užívateľovi na tento účel zároveň poskytne všetky potrebné inštrukcie a prístupové údaje na účely riadneho prístupu k predmetnej nahrávke Odborného podujatia.
  16. Poskytovateľ si vyhradzuje obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie prístupu k nahrávke Odborného podujatia a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k predmetnej nahrávke Odborného podujatia v prípade, ak dôjde zo strany Užívateľa k preukázanému zneužitiu alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností Užívateľa daných týmito VOP alebo právnymi predpismi. Ak Poskytovateľ zablokuje prístup užívateľa k nahrávkam Odborných podujatí, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom založený Zmluvou, pričom Užívateľ nemá nárok na vrátenie Ceny. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.
  17. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu, zmenu termínu (presun na iný termín), miesta konania alebo zrušenie Odborného podujatia. O týchto zmenách budú prihlásení účastníci/ Užívatelia včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  18. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Odborné podujatie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho Odborného podujatia.
  19. Pri zrušení Odborného podujatia zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene miesta, termínu alebo programu má Užívateľ právo v prvom rade previesť zaplatenú cenu na úhradu iného Odborného podujatia, alebo iného Produktu alebo Služby podľa dohody s Poskytovateľom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta konania, zmena programu, zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu Odborného podujatia alebo lektora. Ak Užívateľovi nevyhovuje poskytnutie náhrady podľa prvej vety tohto bodu, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
  20. Užívateľ má právo pred konaním Odborného podujatia od Zmluvy odstúpiť, a to spôsobom uvedeným v čl. 10 VOP. Bez sankcii je Užívateľ oprávnený odstúpiť v lehote najneskôr 7 dní pred dňom konania Odborného podujatia. V tejto lehote musí byť odstúpenie Poskytovateľovi aj reálne doručené. V prípade odstúpenia od Zmluvy v lehote menej ako 7 dní pred konaním Odborného podujatia je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi poplatok za stornovanie vo výške 100 % Ceny za účasť na Odbornom podujatí, a to za každú osobu, ktorej účasť bola záväzne objednaná a ktorá sa Odborného podujatia nezúčastní. Užívateľ je povinný storno poplatok zaplatiť aj v prípade, ak ešte neuhradil Cenu za účasť na Odbornom podujatí a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom sa môže na školení alebo konferencii za pôvodne objednaného účastníka zúčastniť iná osoba.
  21. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi na základe Objednávky Konzultácie. Užívateľ nemá právo na vrátenie pomernej časti Ceny, ak Konzultácia trvá kratšie ako 60 minút z dôvodov na strane Užívateľa.
 8. Licenčné podmienky
  1. Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy udeľuje Užívateľovi súhlas na používanie Produktov a Služieb, ktoré sú autorskými dielami (ďalej len „Licencia“). Užívateľ potvrdením týchto VOP vyjadruje súhlas s podmienkami Licencie uvedenými nižšie:
   1. Spôsob použitia Produktov a Služieb: Užívateľ je oprávnený Produkty a Služby zobrazovať, otvárať, spúšťať, inštalovať a to všetko len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.
   2. Rozsah Licencie: Licencia je vecne obmedzená len na vlastné nekomerčné použitie Užívateľa a teritoriálne je neobmedzená.
   3. Trvanie Licencie: Licencia je udelená na dobu trvania majetkových práv autora k Produktom a Službám.
   4. Odplatnosť Licencie: Odplata za udelenie Licencie je zahrnutá v Cene.
   5. Licencia je nevýhradná. Poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu akýmkoľvek ďalším osobám.
   6. Užívateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy Produktov a Služieb, ako aj Produkty a Služby spracovať alebo zahrnúť Produkty a Služby do iného diela, ktoré sa tak môže stať súčasťou nového diela.
   7. Užívateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Produktov a Služieb v rozsahu Licencie (sublicencia) a nie je oprávnený postúpiť Licenciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V prípade udelenia písomného súhlasu na použitie Produktov a Služieb, Poskytovateľ určí presné podmienky, za akých môže tretia osoba používať Produkty a Služby.
   8. Užívateľ sa zaväzuje Produkty a Služby chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok jeho poškodenie alebo znehodnotenie.
   9. Užívateľ nie je oprávnený Produkty a Služby a ani ich časť, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe prenajímať, požičiavať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám jej použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
   10. Užívateľ je v prípade, že je zároveň zamestnávateľom, povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí môžu používať Produkty a Služby o podmienkach poskytnutej Licencie.
  2. Licencia neoprávňuje Užívateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s Produktami a Službami, než ako je upravené v týchto VOP.
  3. Užívateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím Licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený Poskytovateľom.
  4. Všetky práva, ktoré nie sú Užívateľovi týmito licenčnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené Poskytovateľovi.
  5. Užívateľ berie na vedomie, že zaplatením Ceny na neho neprechádza výkon žiadnych majetkových práv autorov k Produktom a Službám podľa Autorského zákona. Užívateľovi, ktorý sa zúčastnil na Odbornom podujatí, nevzniká právo na používanie (Licencia) nahrávok Odborných podujatí.
  6. Udelením Licencie podľa tohto článku 8 VOP nevznikajú Užívateľovi žiadne iné oprávnenia ako tie, ktoré sú výslovne v tomto článku 8 VOP definované.
 9. Zmena VOP
  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočňovať zmeny týchto VOP. V prípade ak zo strany Poskytovateľa dôjde k zmenám týchto VOP, je Poskytovateľ povinný bezodkladne po vykonaní týchto zmien túto skutočnosť oznámiť Užívateľom, a to elektronicky zverejnením ich aktuálneho znenia na Portáli alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na poslednú Poskytovateľovi známu emailovú adresu Užívateľa. Voľba spôsobu oznámenia zmeny je vo výlučnej dispozícii Poskytovateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ je oprávnený od Zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom z dôvodu vykonaných zmien v lehote do štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách podľa tohto bodu písomne odstúpiť.
 10. Odstúpenie od Zmluvy
  1. Poskytovateľ a Užívateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy, a to z dôvodov a za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku alebo Občianskom zákonníku.
  2. Poskytovateľ a Užívateľ sú rovnako oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v týchto VOP, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy nastala tá skutočnosť, ktorá zakladá právo zmluvnej strany na odstúpenie od Zmluvy.
  3. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zmluvná strana povinná zaslať druhej zmluvnej strane odstúpenie od Zmluvy písomne doporučenou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, v prípade Poskytovateľa na adresu uvedenú v týchto VOP a v prípade užívateľa na adresu uvedenú v Zmluve. Za deň odstúpenia od Zmluvy sa považuje deň, kedy bolo písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
  4. Osobitne pre prípady, kedy má Užívateľ postavenie spotrebiteľa, je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti Zmluvy, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od Zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty odoslané Poskytovateľovi. Užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej alebo elektronickej podobe. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže taktiež použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na TU.
  5. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Produktov alebo Služieb začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Produktu alebo Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Produktu alebo Služby. Za výslovný súhlas Užívateľa s poskytnutím Produktu alebo Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu sa považuje prvé využitie Produktu alebo Služby, prvé prihlásenie do Portálu, absolvovanie Konferencie, Školenia alebo prvé prehratie nahrávky Odborného podujatia alebo jej časti.
  6. Po odstúpení od Zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi všetky platby, ktoré Užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy.
  7. Platby budú Užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bude Poskytovateľovi doručené oznámenie Užívateľa o odstúpení od Zmluvy.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
  2. Odchylné dojednania Zmluvy písomne uzavretej medzi Poskytovateľom a Užívateľom majú prednosť pred znením týchto VOP. V prípade, ak vznikne rozpor medzi Zmluvou a týmito VOP, prednostne sa použijú ustanovenia Zmluvy.
  3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Poskytovateľa. Prevod práv a povinností Užívateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
  4. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, okrem prípadu, ak ide o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Poskytovateľ pre taký prípad vyhlasuje, že neplatné ustanovenie bezodkladne nahradí iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného ustanovenia.
  5. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
  6. Aktuálne VOP sú zverejnené na portáli poskytovateľa: highgate.sk a rovnako sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
  7. Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom alebo z týchto VOP sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je možné na žiadosť spotrebiteľa uskutočniť konanie o alternatívnom riešení sporu pred niektorým z orgánov alternatívneho riešenia sporu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.
  8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2023.