Nové usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania (kritériá pre vypracovanie dokumentácie, významnosť transakcií) – ČASŤ 1

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktoré upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Túto zmenu je možné z administratívneho hľadiska vnímať pozitívne, avšak k významnému uvoľneniu povinností pre daňové subjekty obchodujúce so spriaznenými osobami nedošlo. 

Najzásadnejšími zmenami vo vyhotovovaní transferovej dokumentácie sú:


Zmeny v kritériách daňovníkov pre povinnosť vypracovať niektorú z transferových dokumentácií


Skrátená transferová dokumentácia


Skrátená transferová dokumentácia sa v zmysle nového usmernenia pripravuje len pri významných kontrolovaných transakciách týchto daňovníkov:

Jedinú výnimku z významnosti majú daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani. Títo daňovníci majú povinnosť skrátenej transferovej dokumentácie pre všetky kontrolované transakcie, okrem tých kontrolovaných transakcií, kde majú povinnosť vypracovať základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Základná transferová dokumentácia

Túto dokumentáciu pripravujú daňovníci, ktorí majú celkové ročné výnosy nad 8 mil. Eur a týka sa to ich významných a cezhraničných kontrolovaných transakcií.

Základnú transferovú dokumentáciu pripravuje tiež:


Úplná transferová dokumentácia


Čo sa týka úplnej transferovej dokumentácie, tu je potrebné povinnosť vnímať v kontexte viacerých kritérií:

V novom usmernení sa povinnosť vyhotovenia úplnej transferovej dokumentácie vypustila v prípade daňovníkov umorujúcich daňovú stratu v akomkoľvek rozsahu.

 

Významnosť transakcie

V novom usmernení sa vo všeobecnosti upustilo tiež od pravidla, že ak daňovník mal povinnosť pripravovať pre významné transakcie základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, pre všetky ostatné kontrolované transakcie bol povinný pripraviť skrátenú transferovú dokumentáciu.

Čo je významná transakcia si určuje daňovník sám predovšetkým v kontexte zákona o účtovníctve. Avšak všeobecne by sa dalo povedať, že významnou transakciou je transakcia, ktorá má hodnotu viac ako jedno percento z ročného obratu daňovníka. V zmysle zákona o účtovníctve sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

Autor článku: Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk