Rozšírenie rozsahu úplnej dokumentácie v novom usmernení transferovej dokumentácie

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zjednotiť rozsah úplnej dokumentácie s rozsahom vyžadovaným a stanoveným smernicou OECD o transferovom oceňovaní. Tento krok značne zvýšil rozsah vyžadovaných údajov vo všeobecnej skupinovej dokumentácii (master file), ale aj v špecifickej dokumentácii (local file).

Na druhej strane však zúžil rozsah osôb a transakcií pri ktorých sa pripravuje úplná transferová dokumentácia. V prvom rade sa úplná transferová dokumentácia vedie pre významné transakcie a limit významnosti sa zvýšil z jedného milióna Eur na desať miliónov Eur.  Zároveň u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani sa úplná transferová dokumentácia týka len cezhraničných transakcií a zrušila sa povinnosť úplnej transferovej dokumentácie pri umorovaní daňovej straty.

V zmysle usmernenia všeobecná transferová dokumentácia obsahuje nasledujúce informácie:


Špecifická transferová dokumentácia obsahuje nasledujúce informácie:
 1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje;
 2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb;
 3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe;
 4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou;
 5. metóda, ktorá sa použila pre ocenenie kontrolovanej transakcie a zdôvodnenie jej použitia, vrátane predpokladov, z ktorých použitie metódy vychádza;
 6. výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti vrátane zdôvodnenia výberu, ak sú relevantné;
 7. interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie);
 8. popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané;
 9. zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu;
 10. zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a popis ich väzby na údaje účtovnej závierky daňovníka;
 11. kópia opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré sa týkajú predmetnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, napríklad odsúhlasenie metódy ocenenia, ak toto opatrenie nebolo vydané v Slovenskej republike;


Autor článku:
 Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk