Accounting

Účtovníctvo

Moderné a automatizované účtovné služby s pridanou hodnotou.

Účtovníctvo pre malé a stredne veľké spoločnosti

Hlavne pri menších spoločnostiach je účtovníctvo často podnikateľmi vnímané ako nevyhnutná administratívna záťaž. Našou snahou tak je “paperless” prístupom, automatizáciou, importami, celkovou komunikáciou a daňovým poradenstvom tento pohľad zvrátiť a hlavne pri väčších spoločnostiach pridať účtovníctvu jeho nespochybniteľný prakticko-ekonomický zmysel (t.j. prehľad o spoločnosti, transparentnosť pri vstupe investora/partnera, cash-flow analýzy a podobne). Našim klientom na účtovníctvo tak ponúkame, okrem iného:

Poskytujeme účtovné služby pre menšie spoločnosti. Medzi klientov zaraďujeme množstvo “jednoosobových s.r.o.” až po stredne veľké spoločnosti do 100 zamestnancov. Keďže našim cieľom je obojstranná procesná efektivita, vymazanie manuálnych vstupov a digitalizácia, sme veľmi radi, ak je klient v nastavovaní účtovných procesov flexibilnejší.

Spoluprácou s nami

Čo získavajú malé spoločnosti spoluprácou s nami? 

Pre malé aj “jednoosobové s.r.o.” vieme byť atraktívni hlavne kvôli daňovému a právnemu poradenstvu. Každého podnikateľa zaujíma napríklad

Online účtovníctvo
Obsah online účtovníctva

Každý klient získava svoje jedinečné online konto v ktorom má prístup k:

Online účtovníctvo pre eshopy

Online účtovníctvo a jeho automatizácia sa dotýka aj e-shopov a samotného nastavenia automatizácie pri účtovaní vystavených faktúr, platobných brán (GoPayPayPalAdyenStripe a iné), pohybov na bankových účtov alebo využívania CRM systémov a aplikácií. Hlavne pri e-shopoch (Účtovníctvo pre e-shop) je extrémne kľúčové efektívne prepojiť jednotlivé vstupy a výstupy. 

Úspešná implementácia týchto technických a procesných elementov môže významne znížiť cenu za vedenie účtovníctva. 

Kto nemusí viesť podvojné účtovníctvo?

Vedenie podvojného účtovníctva


Podvojné účtovníctvo je zákonnou povinnosťou u každej obchodnej spoločnosti alebo družstva
 (s.r.o., a.s., …). Takmer každá krajina na svete, okrem niektorých daňových rajov (Daňová optimalizácia a offshore spoločnosti), má vyvinutý vlastný, špecifický systém regulácie finančného účtovníctva, ktorým podrobne upravuje spôsob, akým majú podnikatelia evidovať svoju hospodársku činnosť. Nosnú skupinu v rámci účtovníctva predstavuje práve podvojné účtovníctvo.

Vzhľadom aj na rozdielny historický vývoj dnes neexistujú uniformné pravidlá pre podvojné účtovníctvo. To vytvára prirodzený priestor pre vytvorenie a rozširovanie medzinárodných účtovných štandardov ako je IFRS. Tie však nie sú zatiaľ používané malým a strednými podnikmi, ktoré v Európe stále potrebujú na účtovanie lokálneho účtovníka. 

Rovnako ako aj iné oblasti spoločenského alebo ekonomického života, aj podvojné účtovníctvo je zhmotnené a formalizované, čo vytvára základnú kostru vedenia účtovníctva. Je preto zjavné, že podvojné účtovníctvo musí vychádzať z právnych predpisov, ktoré majú za cieľ harmonizovať medzi účtovnými jednotkami spôsob a formu vedenia účtovníctva. Cieľom je predovšetkým získať hodnoverný a transparentný obraz o spoločnosti, aby napríklad štát mohol kontrolovať správny výber daní alebo investor mohol odhadnúť ekonomickú silu spoločnosti.  

Správne a transparentné vedenie podvojného účtovníctva napríklad zvyšuje hodnotu firmy pri vstupe investora alebo jej predaji. Rovnako to tiež zvyšuje hodnovernosť napríklad pri bankovom financovaní. Prirodzene, tieto výhody neocení malý podnikateľ, ktorý obchodnú spoločnosť využíva iba z daňovo-odvodových dôvodov alebo z dôvodov obmedzeného ručenia. 

A práve pre zjednotenie a správnosť v účtovaní sme prijali viaceré ekonomické zákony a zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom usmernili vedenie účtovníctva. Najdôležitejší z týchto predpisov je dnes na Slovensku zákon o účtovníctve a vždy aktualizované postupy účtovania. Na to nadväzujú iné právne predpisy ako napríklad Obchodný zákonník alebo zákon o dani z príjmov, ktoré obsah účtovníctva transformujú do verejnosti známejšieho priestoru ako je napríklad platenie daní.

Vo všeobecnosti sa na každý slovenský podnikateľský subjekt, ktorý je aj právnickou osobou, vzťahuje povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. To prirodzene komplikuje život hlavne malým obchodným spoločnostiam, ktorých majitelia takýto zložitejší typ účtovania štandardne neocenia. Žiaľ, vzhľadom na rozdielny historický vývoj v účtovníctve, dnes vo svete neexistujú uniformné pravidlá pre účtovníctvo, a preto slovenské podvojné účtovníctve neviete využiť za hranicami Slovenska. To znamená aj to, že lacnejší slovenský účtovník tak nevie účtovať podľa nemeckých predpisov. 

Podvojné účtovníctvo však nemusia viesť fyzické osoby podnikatelia. Tí sa môžu rozhodnúť pre jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu, alebo uplatňovať paušálne výdavky. 

Podvojné účtovníctvo nemusia viesť ani spoločnosti založené v tzv. daňových rajov. Na druhej strane však so stúpajúcou požiadavkou na transparentnosť, vzrastá požiadavka na vedenie aspoň nejakých účtovných záznamov aj pri týchto spoločnostiach (Daňová optimalizácia a offshore spoločnosti). 

Kedy musí byť účtovníctvo auditované?

Tzv. Sulíkovým kilečkom sa zaviedli významne nižšie kvalitatívne kritéria pre povinnosť auditu. Od účtovného obdobia roku 2022 platí, že audit sa týka iba tých obchodných spoločností, ktoré spĺňajú aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií

Aj keď povinnosť auditu neocenia hlavne menší podnikatelia, treba si uvedomiť, že audit podvojného účtovníctva prirodzene prispieva k inštitucionalizácii a štandardizácii ekonomického vykazovania. To na konci dňa zlepšuje celkovú predvídateľnosť finančných ukazovateľov a dodáva do podnikateľských vzťahov viac dôvery. 

Čiže audit podvojných účtovníctiev obchodných spoločností je vo všeobecnosti prospešný pre ekonomický rast. Na Slovensku sa k nemu, žiaľ, vypestovala istá miera averzie najmä vďaka nepraktickému, formalistickému a častokrát necitlivému a od reality odtrhnutému prístupu niektorých audítorov. 

Účtovníctvo pre e-commerce a technologické spoločnosti

Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Preto sme veľmi radi, ak má náš klient zmysel pre technologický rozvoj a zefektívnenie administratívnych procesov. Vieme tak spolu nastaviť procesy v jeho firme spoločne efektívnejšie. A v neposlednom rade to môže pomôcť ukázať klientovi pravý zmysel účtovníctva (t.j. prehľad o spoločnosti, transparentnosť pri vstupe investora/partnera, cash-flow analýzy a podobne).

Sústreďujeme sa celkom intenzívne aj na e-commerce spoločnosti a platformy. Spolupracujeme s relatívne veľkým množstvom slovenských e-shopov u ktorých sa snažíme nastaviť ich účtovanie spôsobom, ktorý podporuje odbúravanie ľudských vstupov, znižuje tak náklady a zlepšuje tak celkový pocit z účtovníctva.

Je vaše účtovníctvo v súčasnosti vedené efektívne? Odpoveď na túto otázku Vám môžu dať odpovede na týchto 5 základných otázok, ktoré dávajú indikáciu, či je účtovníctvo Váš e-shop nastavené efektívne:

Pokiaľ je Vaša odpoveď kladná aspoň na dve otázky, účtovníctvo pre Váš e-shop nie je nastavené úplne efektívne. 

Vystavovanie faktúr v e-shope

Vystavovanie faktúr v papierovej forme je dnes už prežitok. Okrem všeobecných ekologických a ekonomických dôvodov (náklady na toner, tlačiareň a papier), papierové účtovanie výrazne predražuje účtovníctvo e-shopov. Na takéto účtovanie sú totiž potrebné manuálne vstupy účtovníka, pričom cena práce stále dynamicky stúpa. 

Faktúra v elektronickej podobe (napríklad vo formáte .pdf) je plne postačujúca na správne zaúčtovanie a kontrolu danej transakcie. Aj keď daňové úrady z času na čas vyžadujú papierovú formu, vždy je priestor na vytlačenie dokumentov iba v rozsahu požadovanom správcom dane. Okrem toho, hlavne pri väčších e-shopoch, by skladovanie toľkých vystavených faktúr bola významná logistická prekážka.

Prepojenie e-shopu s fakturačným systémom

S rastúcim počtom dokumentov sa zvyšuje aj nevyhnutnosť potreby efektívne prepojiť e-shop s fakturačným, alebo účtovným systémom. Prepojenie e-shopu (WooCommerceOpencartPrestaShopShoptet a iné) cez API so správnym fakturačným alebo účtovným systémom (napríklad SuperFaktúra), prípadne s účtovným softvérom (PohodaOmega a iné) alebo konektorom je nevyhnutnosťou nielen pre potreby zníženia ceny za účtovníctvo, ale hlavne pre transparentnosť podnikania.

Systém to zvládne aj bez manuálnych vstupov a podnikateľ sa môže venovať len občasnej kontrole. Faktúry sa generujú automaticky, či už v účtovnom softvéri, fakturačnom programe, prípadne rovno vo vašom e-shope, kde za pomoci konektora alebo API prepojenia prichádzajú do účtovného softvéru.

Import dát do účtovníctva e-shopu

Pokiaľ sa už aj faktúry, dobropisy alebo zálohové faktúry vystavujú v systéme automaticky, často sa v praxi vyskytuje problém s importom týchto dokumentov do účtovného systému. Ak sa importujú manuálne, je to neefektívne. V súčasnosti už totiž existuje veľké množstvo nástrojov na odbúranie týchto manuálnych vstupov. Je preto nevyhnutné správne nastaviť štruktúru dát pre účtovný softvér, aby sa obsah faktúr a iných dokumentov dostal automaticky do účtovného softvéru. 

Klient tak neplatí za ľudskú silu, ale malý poplatok za automatizáciu a spárovanie a následnú kontrolu účtovníkom. 

Platobné brány a bankové účty v e-shope

Agenda platobných brán / bankových účtov je pri e-shopoch veľmi široká. Správny výber platobnej brány a bankového účtu Vám môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pri účtovaní platobných brán je totiž potrebné zaznamenať každú prijatú / odoslanú platbu na bankovom účte / v účtovnom denníku. Pokiaľ má e-shop napríklad 500 vystavených faktúr mesačne, čomu prislúcha 500 prijatých úhrad, je to extrémne vysoké číslo pre manuálne zapisovanie pohybov na jednotlivých platobných bránach účtovníkom. 

Na Slovensku sú najpoužívanejšie platobné brány GoPayStripePayPalComGateRevolut. Často je využívaná štandardná platba prevodom na účet. Pri platobných bránach je dôležité počiatočné nastavenie, neskôr správna štruktúra na import do účtovného softvéru s automatickým párovaním na vystavené faktúry a dobropisy. Pri začínajúcom e-shope sa dá táto agenda zvládnuť aj manuálne. Ak však má podnikateľ vyššie ambície, správne nastavenie importov z platobných brán je ďalšou nevyhnutnosťou. 

Zásielkový predaj do zahraničia

V novele zákona o DPH od 01.07.2021 sa zjednotili pravidlá všetkých členských krajín EÚ ohľadom dodania tovaru na diaľku (e-shop) a dodania elektronických služieb (služby týkajúce sa pôvodného MOSS-u). Ak slovenská obchodná spoločnosť alebo fyzická zdaniteľná osoba prekročila obrat pri dodaní tovaru na diaľku a dodaní elektronických služieb pre osoby bez IČ DPH v súhrne 10 000,00 €, musí sa registrovať: 

Pre klientov zabezpečujeme obe formy registrácie podľa preferencie.

E-shop a platby za reklamu influencerom

Súčasný e-commerce je úzko spätý s využívaním tzv. influencerov, ktorí produkty a služby e-shop reklamujú/predávajú. Pri vyplácaní odmien influencerom je však potrebné dávať veľký pozor na daňové riziká. Pokiaľ totiž e-shop nesprávne zrazí daň alebo správcovi dane nepreukáže, že daň zraziť nemusel, môže mu správca dane vyrubiť daň až vo výške 35 % z vyplatenej sumy influencerovi + sankcie, ktorých výška môže byť až do 100 % vyrubenej dane.

U influencerov vo všeobecnosti dochádza k poskytnutiu týchto typov dodaní pre e-shop:

Každé z týchto dodaní má iné daňové implikácie. Okrem toho je dôležité rozoznávať, či sa odmena vypláca právnickej alebo fyzickej osobe a v ktorej krajine je predmetný influencer usídlený. Je to komplexná téma a klientom v nej preto poskytujeme nevyhnutnú podporu.

Daňová optimalizácia pre e-shopy

E-shopy ako aj každé iné spoločnosti majú priestor využiť zákonné možnosti na daňovú a odvodovú optimalizáciu (Tuzemské a zahraničné možností na daňovú optimalizáciu). Okrem štandardných nástrojov sa k e-shopom, vzhľadom na ich povahu, môžu viazať aj ďalšie iné možnosti pre efektívnejšie zdaňovanie. 

Pre klientov na účtovníctvo vieme poskytnúť aj takéto dodatočné poradenské služby. Tieto služby poskytujeme buď na báze odborných konzultácií s Petrom Vargom alebo komplexne, kde detailnejšie analyzujeme klientovo podnikanie a navrhneme riešenia ušité na mieru. 

Právny compliance pre e-shopy

Našim klientom na účtovníctvo vieme zabezpečiť komplexné compliance dokumenty pre správu e-shopu (napr. : GDPR, všeobecné obchodné podmienky, privacy policy a podobne). 

Zastupovanie v daňových konaniach

Naša advokátska kancelária Highgate Group sa špecializuje na daňové spory (Daňové kontroly a zastupovanie v daňových konaniach). Zastupujeme klientov nielen pri daňových kontrolách, ale aj v prípadných súdnych konaniach. Ak nastane takáto situácia, naši klienti sa majú na koho obrátiť a vďaka spoločností Highgate Group aj ušetriť náklady na zastupovanie.

Prístup k informáciám

Naši klienti na účtovníctvo okrem odborných konzultácií  môžu využívať vzory základných právnych dokumentov (napr.: zmluva o pôžičke, pracovná zmluva, zmluva o spolupráci, výpoveď, rozhodnutie valného zhromaždenia a podobne), ktoré sú vyhotovené našou advokátskou kanceláriou Highgate Group. Rovnako tiež majú klienti prístup k relevantným informáciám pre podnikateľov: 

Účtovníctvo pre fondy

Fondom, ich zakladaniu a regulácií podnikania v tomto segmente sa venujeme dlhodobo. Založili sme niekoľko malých fondov na Slovensku, prvý slovenský venture capital fond EuVECA alebo viaceré offshore fondy v zahraničí. Organizovali sme prvú slovenskú konferenciu o zakladaní malých investičných fondov na Slovensku, ktorej sa zúčastnilo 125 ľudí (ľudí z businessu, regulátor ako aj poradcovia). Aj vďaka našim legislatívnym iniciatívam môže mať dnes SICAV dva typy akcií alebo podlimitný fond aj kvalifikovaných investorov. Fondové právne, daňové ako aj účtovné poradenstvo je prostredie v ktorom cítime, že máme na Slovensku jedinečnú pozíciu.

Čo sú to fondy a pre koho to je?

Pod slovom fond si štandardne predstavujeme veľký inštitucionalizovaný subjekt, ktorého spravuje nejaká nadnárodná správcovská spoločnosť. Fondy však dnes zakladajú aj malí podnikatelia, ktorí chcú zbierať peniaze od verejnosti alebo privátnou ponukou s cieľom investovať ich a zhodnotiť. Ide o tzv. kolektívne investovanie. 

Dane a účtovníctvo malých fondov

Slovensko v procese svojho legislatívneho vývoja nekládlo dôraz na sofistikovanejšiu úpravu malých investičných fondov. Tento nedostatok je vidieť nielen v rámci skostnatenej regulácie, ale aj v oblasti daní a odvodov. Práve dane vedia byť významným elementom v rozhodovaní sa, či sa ten ktorý fond založí na Slovensku, alebo v zahraničí. Slovensko tak má oproti iným jurisdikciám v EÚ významnú nevýhodu.

Už len Česká republika má okrem viacerých regulačných možností aj zvýhodnený daňový režim pre viaceré typy fondov. Slovenský zákon o dani z príjmov nielenže neobsahuje významnejšie daňové výhody pre fondy, do veľkej miery je daňová povinnosť fondov ovplyvnená aj spôsobom ich účtovania. Aktuálne stále platné postupy účtovania pre fondy totiž, za určitých okolnosti, vyžadujú od fondu preceňovať svoje aktíva výnosovým spôsobom.

To znamená, že u niektorých fondov môže zdanenie spôsobiť zvýšenie reálnej hodnoty podkladových aktív (zdaňovanie fondov)Navyše, tieto postupy účtovania sú relatívne nejasné a netransparentné. Už len štatistika počtu malých investičných fondov neúčtujúcich podľa správnych predpisov dáva jasnú indikáciu toho, v akom regulačnom marazme sa na Slovensku dnes nachádza fondová oblasť.

Zákon o kolektívnom investovaní

Zákon o kolektívnom investovaní je do veľkej miery harmonizovaný smernicami EÚ UCITS a AIFM. Preto aj definícia kolektívneho investovania, ktorá rozdeľuje regulované od neregulovaných štruktúr, je do veľkej miery štandardizovaná v rámci členských štátov. Preto zdrojom informácií pri interpretácií tohto zákona sú často pokyny a prax zahraničných regulátorov.

V súvislosti so zákonom o kolektívneho investovania riešime okrem daňovo-účtovných tém regulačné a právne nastavenia. Zastupujeme klientov pred NBS nielen v registračných alebo povoľovacích konaniach. Viac informácií o regulácií kolektívneho investovania nájdete v týchto našich článkoch a iných výstupoch:

Účtovanie malých fondov

Pre klientov zabezpečujeme správne vedenie účtovníctva malých fondov. Táto služba je hlavne pre malých podnikateľov vo fondovej oblasti (fondy pre investovanie do nehnuteľností, finančných nástrojov alebo kryptomien), ale aj pre “startupovské” huby, prostredníctvom ktorých investori investujú do rizikového kapitálu. Keďže ako jediní na Slovensku máme skúsenosti s fondom rizikového kapitálu (EuVECA) po právnej, daňovej ako aj účtovnej stránke, sme presvedčení, že v tejto oblasti vieme poskytnúť relevantné služby.

Podielový fond

Podielový fond je len jeden typ právnej formy v rámci palety právnych foriem investičných fondov na Slovensku. Predstavuje súbor majetku, a teda nemá právnu ani daňovú subjektivitu. Jednotlivý podielnici držia tzv. podielové listy, ktoré predstavujú akési potvrdenie podielu na celom majetku spadajúceho do podielového fondu. Osobitne sa o ňom aj účtuje. Aj keď sa historický podielové fondy využívali a využívajú predovšetkým pre konzervatívne fondy (najmä UCITS), podielový fond vie byť veľmi pekne štrukturovaný ako súčasť daňovej optimalizácií investícií napríklad do kryptomien, cenných papierov alebo nehnuteľností (čiže pri AIF fondoch). 

Spoluprácou s nami naši klienti získavajú:

Online účtovníctvo

V rámci nášho účtovného poradenstva berieme ohľad na to, že:

V dobe digitalizácie, rýchleho prenosu dát a automatizácii jednotlivých procesov či už účtovných, daňových, alebo aj právnych sa usilujeme ísť ruka v ruke s nastoleným tempom. Preto sa našim klientom snažíme poskytovať nadštandardný servis v oblasti vedenia a pristupovania k ich účtovníctvu.

Každý klient získava svoje jedinečné online konto v ktorom má prístup k:

KONZULTÁCIE
Osobné konzultácie s
peter_varga
tomas_demo
KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk