Zarobili ste v 2021 na finančných nástrojoch? Na toto nezabudnite (Peter Varga pre FORBES)

V nadväznosti na investične veľmi prajný rok 2021 prichádza obdobie, kedy je potrebné vyhotoviť daňové priznanie. To je štandardne spojené s viacerými, hlavne administratívnymi, komplikáciami. Každý investor by mal mať k vyhotovenému daňovému priznaniu podpornú dokumentáciu, aby si vedel svoju daňovú pozíciu pri prípadnej daňovej kontrole obhájiť.

 Forma a rozsah takejto dokumentácie vždy to závisí od toho aká je tá konkrétna investícia. Pokiaľ daňovník napríklad investuje do dlhopisov vydaných slovenským emitentom, v zásade nepotrebuje žiadny podporný dokument, pretože jeho daňovú povinnosť vysporiada emitent pri výplate výnosu. Pokiaľ sa však jedná o investície do cenných papierov vydaných zahraničným emitentom, situácia je komplikovanejšia. Štandardne sa takéto investície realizujú cez banky alebo obchodníkov s cennými papiermi, ktorí svojim klientom poskytujú informačnú podporu pre potreby vyplnenia ich daňového priznania. Daňovník musí z predmetných dokumentov predovšetkým vedieť klasifikovať typ príjmu. Môže sa štandardne jednať o :

Niektoré typy príjmov sú totiž od dane oslobodené, uplatňujú sa rôzne sadzby dane a taktiež aj iný výpočet základu dane. Pri niektorých typoch príjmov sa zdaňuje na tzv. netto báze, kedy je potrebné od príjmu odpočítať daňový výdavok. Napríklad pri predaji cenných papierov sa od príjmu z predaja štandardne odpočítava obstarávacia cena a prípadné transakčné náklady. Pri výplate dividend sa pre zmenu zdaňuje hrubá suma dividend, ktorá ale môže byť iná ako tá, ktorú daňovník obdržal na bankový účet. Ďalšiu komplexnosť do toho pridávajú kurzové rozdiely a prípadné zahraničné zrážkové dane.

A preto daňovník musí žiadať od svojho sprostredkovateľa, aby mu poskytol transparentný a detailný opis jednotlivých príjmov v rozsahu minimálne ich :

Viac o tejto téme nájdete v článku vo FORBES

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

KONFERENCIA

Real Estate Konferencia - Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dátum podujatia: 21.11.2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park