Druhy a typy obchodných spoločností na Slovensku

typy obchodnych spolocnosti

Obchodné spoločnosti na Slovensku sú základným stavebným kameňom hospodárstva a podnikania. Na Slovensku existuje niekoľko druhov a typov obchodných spoločností, ktoré sú upravené v Obchodnom zákonníku. Tieto spoločnosti sa líšia podľa svojej právnej formy, štruktúry a spôsobu riadenia. Hlavné typy obchodných spoločností zahŕňajú živnostníkov, jednoduchú spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciovú spoločnosť (a.s.) a komanditnú spoločnosť. Voľba vhodného typu spoločnosti závisí od konkrétnych potrieb a očakávaní podnikateľov.

Čo je obchodná spoločnosť

Obchodná spoločnosť je právna forma organizácie, ktorá sa zaoberá komerčnými aktivitami s cieľom dosiahnuť zisk. Môže byť tvorená jednou alebo viacerými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré spolupracujú na dosiahnutí spoločných obchodných cieľov. V rámci obchodnej spoločnosti môže dôjsť k rozdeleniu zodpovednosti, práv a ziskov medzi jej spoločníkov alebo akcionárov, v závislosti od konkrétneho typu spoločnosti.

Druhy obchodných spoločností podľa slovenského a európskeho práva

Obchodné spoločnosti môžeme rozdeliť na osobné a kapitálové. Tieto dve kategórie sa líšia v niekoľkých kľúčových aspektoch, ako sú spôsob riadenia, zodpovednosť spoločníkov a štruktúra vlastníctva.

V Slovenskej republike existuje niekoľko typov a druhov obchodných spoločností. Medzi najbežnejšie patria:

  1. Európska spoločnosť (SE) alebo Societas Europaea je forma akciových spoločností, ktorá je uznávaná v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tento typ spoločnosti umožňuje podnikom pôsobiť v rámci celej EÚ a EHP s jednou právnou štruktúrou, čím zjednodušuje cezhraničné aktivity a znižuje administratívne a právne náklady.
  2. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) je právna forma podnikania, ktorá bola vytvorená Európskou úniou s cieľom zjednodušiť a podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi podnikmi v rámci členských štátov. EZHZ umožňuje spoločnostiam, samostatným podnikateľom a iným subjektom (ako napríklad obciam alebo neziskovým organizáciám) spolupracovať na spoločných projektoch alebo činnostiach s minimálnymi právnymi a administratívnymi prekážkami.

Zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku

Toto sú niektoré základné zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku:


V závislosti od konkrétnej oblasti podnikania a činnosti obchodnej spoločnosti na Slovensku sa môžu uplatňovať aj ďalšie špecifické zákony a predpisy. Napríklad:


Toto sú niektoré základné a špecifické zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku. Je dôležité poznamenať, že v závislosti od konkrétnej oblasti podnikania a činnosti obchodnej spoločnosti na Slovensku sa môže uplatňovať ešte viac špecifických zákonov a predpisov. Preto je dôležité, aby sa obchodné spoločnosti riadili nielen národnými zákonmi, ale aj príslušnými európskymi právnymi predpismi, ako sú smernice a nariadenia Európskej únie, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na činnosť spoločností v členských štátoch.

V prípade potreby konkrétnej právnej pomoci alebo poradenstva je dôležité konzultovať so špecializovaným právnikom alebo advokátom, ktorý je oboznámený s oblasťou podnikania a relevantnými zákonmi a predpismi. Týmto spôsobom môže obchodná spoločnosť zabezpečiť, že dodržiava všetky povinnosti a pravidlá stanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk